Fytoterapie (bylinná terapie)

Nejstarší fyzicky dochovaný text čínské farmakologie a medicíny vůbec, je datován do období dynastie Chan (206 před n. l. – 220 n. l.). Tradičně je však za základní a výchozí dílo čínské farmakologie považován Kánon Božského zemědělce, Lékopis Božského zemědělce (Shennong bencaojing). Shennong, Božský zemědělec, mytický císař (2737 - 2697 před n. l.). Tento text se věnuje charakteristice a použití léčiv, která jsou seřazena podle kritérií, zohledňující především jejich účinky.

Během následujících období docházelo k rozpracování receptur nespočtem lékařů a mudrců, k empirickému výzkumu a zaznamenání v mnoha tradičních dílech. V posledních desetiletích jsou i v západních zemích jednotlivé byliny a další součásti směsí podrobovány zkoumání jejich fytochemického složení. Synergické působení celé směsi, sestavené na základě podrobné TCM diagnostiky každého klienta a empirických zkušeností starých mnoho tisíc let, je prokazováno nespočtem terapeutů a klientů po celém světě.

Fytoterapie je jednou z klíčových disciplín tradiční čínské medicíny. Pro její praktické využívání je nezbytně nutná znalost základních teorií TCM a zcela odlišného úhlu pohledu na veškeré děje v organizmu, příčin vzniku nežádoucích symptomů a posléze „nemocí“. Znalost účinků jednotlivých bylin a dalších součástí směsí v souladu s tímto učením, znalost nauky o receptech, použití kombinací jednotlivých složek a jejich propracovaná hierarchie, umožňuje terapeutovi individuální zacílení pro každého klienta na základě zjištění při jeho podrobné vstupní diagnostice. Používáme více než 350 jednotlivých bylin, medicinálních hub, minerálů a v malé míře i živočichů v přírodní či upravené formě.

fytoterapie

Každá bylina, její jednotlivé části a další součásti směsi jsou kategorizovány podle účinků na základě:

  • chuti, a tím působení na proudění Qi (energie) v těle;
  • povahy, a tím termodynamické vlastnosti;
  • tropismu, a tím jejího směřování do drah, orgánů a tkání.

Tyto tisíce let prověřované empirické poznatky a zkušenosti jsou nezbytně provázané s místem původního výskytu a posléze s místem pěstování jednotlivých bylin.

Pro garantované zachování těchto vlastností a účinků se používají výhradně z Číny dovážené byliny.

Výběr vhodnosti jednotlivých bylin a sestavených receptur nesleduje jejich fytochemické složení. Neustále probíhající moderní výzkum mnoha z nich přesto dokazuje jejich účinnost i ze západního aspektu obsahu farmakologicky prospěšných látek. V TCM se nezužuje působení bylin a receptur pouze na zacílení k jednomu orgánu nebo např. jednomu symptomu - bolesti.

Pohled na člověka je komplexní, proto v praxi TCM nestačí pouhé přenesení již určených západních diagnóz a doporučení „čínské“ terapie.

Po podrobné vstupní diagnostice, určení obrazu disharmonie klienta, stanovení strategie postupu a intenzity terapie, sestaví terapeut TCM individuální recepturu, ze které připraví předepsanou formu užívání (byliny k vaření, hotové odvary, granule, tablety, wany, výplachy, mast...) specializovaná bylinkárna (TCM Bohemia s. r. o., Hluboká nad Vltavou). Podle intenzity a druhu obtíží, zejména u akutních stavů a zahájení působení, je nasazena nejprve nejsilnější forma užívání bylin (odvary), aby bylo docíleno rychlého zvratu a nápravy, pokud náš organizmus na to již sám nestačí. Při pravidelných kontrolách, kontinuálním dodržování předepsané terapie za přesně stanovených podmínek a individuální odezvy organizmu, kterou terapeut neustále zohledňuje, dochází k průběžným změnám bylinných směsí i stanovených postupů, směřujících k celkové harmonizaci. Výkyvy stavu jsou běžné a poukazují na sílu neustálých okolních vlivů (změny počasí, stresové období, strava), které nás oslabují, nebo v průběhu působení terapie dochází k postupnému odkrývání hlubokých patologií, které vyplavou na povrch. U lehčích forem „onemocnění“ stačí krátkodobé působení a úprava dietetických a režimových opatření. Při chronických potížích, často vzniklých již v raném dětství, případně komplexních systémových onemocněních, je trpělivost, důvěra a spolupráce klienta s terapeutem nesmírně důležitá. Pozvolné zlepšování je pro oba signálem a motivací, že snaha není marná. Aktivní přístup klienta čínské medicíny, přijímání rad a doporučení týkajících se režimu, dietetiky i pohledu na sebe sama a okolní svět s pokorou k přírodním zákonitostem i vědomé prožívání  přítomnosti, zvyšuje úspěšnost nastavené terapie.

Fytoterapie, vzhledem ke své materiální povaze, je vhodná zejména pro doplňování organizmu. Své místo má i u akutních projevů, např. alergie, bolestivé stavy, zprůchodňování drah po CMP atd.

Nejvyšší účinnosti je možné dosáhnout při kombinování více metod.

Formy fytoterapie

Hotové bylinné produkty (Wany - kuličky, Piany – tablety)je možné použít při mírnějších potížích bez dalších komplikací. Vždy je ale vhodná konzultace s terapeutem TCM pro zhodnocení stavu celého organizmu, příčinu daných potíží a možných kontraindikací. Neobávejte se poradit.

Chuťové vnímání je bezproblémové, nevýhodou je slabší koncentrace a nemožnost individuální modifikace.

Individuální bylinné odvary (vařené doma či vařené a balené na bylinkárně TCM Bohemia s. r. o.) Chuťové vnímání silných odvarů, které se vaří 20 - 30 minut, je třeba chápat jako přijímání síly přírody. Místo označení „čaj“ je výstižnější pojem „silná polévka - tang“. Počet bylin a celkové množství je různé podle potřeby účinků, od 2 bylin až po 16, i více. Denní dávka se pohybuje kolem 120 g, v některých případech i vyšší, vždy je posouzení individuální. Odvary jsou nejsilnějším nástrojem terapie.

„Dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá duši.“ (Konfucius, 552-479 př.n.l.) 


Tablety, granule
(připravené podle individuálního receptu)
Účinnost mají slabší než odvary, je ale zachována možnost individuální receptury.

U dětí se používají jemnější formy v podobě rozpustných granulí, které se vmíchají do malého množství jídla, pro větší děti je vhodné užívání Wanů (kuliček).

Informaci o způsobu přípravy a přesném užívání obdrží každý klient spolu s jeho směsí.

Alergické reakce na čínské byliny nejsou obvyklé ani u těžkých alergiků, nicméně přirozená obezřetnost je vždy na místě a v případě jakékoli neobvyklé reakce se obraťte na svého terapeuta TCM.


 
© 2016-2020 Michaela Nekovářová