Tradiční čínská medicína (TCM)

Tradiční čínská medicína je ucelený zdravovědný systém, který poskytuje komplexní, systematický a detailní pohled na člověka, jako na jednotný propojený celek v rámci jedince, který je ale pouhou součástí celku většího, tj. celého vesmíru.

TCM je neodmyslitelně spjata s teorií, která je naprosto odlišná od pojetí nám známé medicíny západní.

Podstatou všeho je prapůvodní substance Qi (energie), skládající se ze dvou protikladných, avšak vzájemně propojených složek Yin a Yang. Jejich vlastnosti, zákonitosti vzájemných vztahů a přeměn, předurčují podstatu povahy a charakter chování věcí a dějů. Následné diferencování Qi zahrnuje vyčlenění tzv. 5 prvků, hybatelů (Wu Xing), tj. dřevo, oheň, zem, kov a vodu. Těchto 5 prvků je látkou (hmotou) Yin Yang, bez kterých by se energie nemohla ustálit. Naopak bez energie by se hmota nemohla pohybovat, proto 5 hybných sil umožňuje vzájemným působením vznik všech dalších forem bytí.

Člověk stojí uprostřed mezi nebesy a zemí. Proto se nevymyká ve svém zrodu a existenci působení 5-ti prvků. Veškeré následné diferenciace (viz níže) jsou založeny na těchto základech a moudrosti dávných věků.

Velká část teorie čínské medicíny popisuje normální činnosti lidského organizmu. Detailní znalost projevů zdravého organizmu umožňuje rozpoznání změn již v raném stádiu, určení jejich příčiny a snazší ovlivnění při zrodu disharmonie.

Možnost předcházet nemocem neporušováním zákonitostí Qi čtyř ročních období, střídání Yinu a Yangu v průběhu každého dne, znamená naladit se fyzicky i psychicky na přirozené střídání, přesto vyvarování se přílišným extrémům ve všech aspektech života. Takové počínání patří k metodám Yang Sheng Fa (metody pěstování života)a jen nám dokládá propojenost člověka s přírodou.

Počátky čínské medicíny sahají k trojici mytických císařů:

Fuxi (2852-2737 před n. l.) – praktiky akupunktury (9 typů jehel), Kniha proměn (Yi Jing), 8 trigramů, druhy uzlů

Shennong (2737-2697 před n. l.) – Božský zemědělec – dřevěný pluh, obdělávání půdy, pěstování obilí, trhy, výměnný obchod, zakladatel farmakologie – používání léčivých bylin, nejstarší čínský herbář – Shennong bencaojing (Šen-nungův kánon bylin)

Huangdi (2697-2597 před n. l.) – Žlutý císař – důležitý pro taoistickou tradici, tajemství věčného života, elixír nesmrtelnosti, pěstování životní síly, zabýval se nemocemi a jejich léčením, základní dílo čínské medicíny – Huangdi neijing (Vnitřní kniha žlutého císaře), složená ze dvou samostatných knih, 1. Suwen (Prosté základní otázky) popisující poznatky základní teorie vědomostí o člověku a světě, výklad základních zákonitostí a principů celého makrokosmu a jeho součástí, člověka, jako mikrokosmu. 2. Lingshu (Zázračný čep)nebo i Zhenjing (Kniha akupunktury) je zaměřena více na praktickou medicínu a pojednání o oběhu Qi v drahách, o bodech na těchto drahách a nemocech, způsobech léčby, včetně léčby akupunkturou.

TCM

Nejstarší dochovaná doložitelná fakta pocházejí z 14.-11. stol. před n. l. a poukazují na přítomnost medicíny. Následné literární památky např. Zhouli (Čouská kniha obřadů), pocházející z období dynastie Západních Zhou (11. stol. – 771 před n. l.), dokládá léčení pomocí 5 chutí, 5 zrnovin, 5 druhů léků, zkoumání 5 Qi (orgánů), 5 zvuků, 5 barev (pokožky), včetně zmíněných podnebních vlivů jako možných faktorů vzniku onemocnění, což koresponduje s principy diagnostické teorie i praxe TCM.

V průběhu další historie docházelo k rozpracování jednotlivých odvětví a receptur, ale základní teorie zůstávají takřka neměnné.

Praktické aplikování jednotlivých metod je prověřováno více než 3000 let, v poslední době i v zemích celého světa.

V rozlehlé Číně nalezneme kontrasty podnebí a prostředí, od chladných vysokohorských poloh, přes suché náhorní plošiny, pouštní oblasti s extrémním střídáním teplot, až po vlhké a horké subtropické podnebí. Každé s sebou nese vznik jiných chorobných projevů i jiné kombinace v souvislosti rozdílných konstitucí lidí. Tato rozmanitost dala vzniknout nepřebernému množství metod a receptur, vycházejících ze znalosti teorie TCM, příčin vzniku onemocnění a vědomostí o vlastnostech jednotlivých bylin a dalších součástí směsí.

Proč by tyto všude přítomné zákonitosti platily pouze pro obyvatele Číny?

Tradiční čínská medicína Vám poskytne prostřednictvím terapeuta pohled na Vaše otázky, co a proč se s Vaším tělem i duší děje, skrze teorii TCM a praxi diferenciální diagnostiky:

  • stav Qi, krve (Xue), tělních tekutin (Jin Ye) a jejich harmonie,
  • principy proměn Yin a Yang, z nich vyplývající učení o 5-ti prvcích, hybatelích (Wu Xing) ,
  • učení o vnitřních orgánech a jejich vzájemných vztazích, propojenosti vnější a vnitřní,
  • filozofický i fyzický aspekt 3 hybných sil a 3 pokladů (San Cai, San Bao),
  • objasnění vnitřních i vnějších příčin onemocnění (Bing Yin),
  • rozlišení stavu nadbytku či nedostatku (Shi x Xu), horka či chladu (Re x Han),
  • přestupu patologických jevů do systému drah (Jing Luo), 6-ti oddílů (Liu Jing),
  • prostup přes 4 vrstvy (Si Fen), 3 zářiče (San Jiao).

Neboť odpovědí na způsob života každého z nás je náš aktuální stav, psychická pohoda a fyzické zdraví nebo naše potíže, nemoci a disharmonie v organizmu.

Pro lepší představivost konkrétní příklad: (neslouží k sebediagnostice!)

Bolesti hlavy – po nutnosti vyloučení traumatu a závažného onemocnění budete dotazováni na četnost a čas výskytu bolestí, lokalizaci a intenzitu bolesti. Během další podrobné diagnostiky týkající se celého těla a průběhu života, terapeut zjistí souvislosti mezi dalšími zdánlivě nesouvisejícími příznaky, zda bolest trvá krátce a vznikla z nadbytku (po rozčilení, po napadení větrem, při horečce, po ucpání dutin, po jídle...) nebo z nedostatku (po práci na PC, po menstruaci, po sportu, v klimakteriu…). Lokalizace bolesti napomůže rozlišit, zda se jedná o vnější či vnitřní příčinu, vnější projev vnitřní patologie (chladné bolesti v zátylku mohou ukazovat na napadení vnější chladnou škodlivinou, bolest v čelní oblasti při horečce je jedním ze symptomů prostupu škodliviny do oddílu Yang Ming, nebo přeplněnost horka v žaludku, chronické bolesti ve spánkové oblasti mohou poukazovat na uhnízdění se škodliviny v oddílu Shao Yang, chronické pobolívání celé hlavy může vycházet z nedostatku Yin a krve jater, akutní migrény s výpadky vidění naopak upozorňují na stoupání Yang či ohně jater) atd. Již z tohoto stručného výčtu je zřejmé, že ke každému případu bude terapeut přistupovat zcela odlišným způsobem.

To znamená, že klient neobdrží pouze analgetika, i když určité byliny takové účinky mají, ale navržená terapie bude sledovat jednak akutní projev (odstraňovat chlad ze zátylku, stahovat nadměrný Yang jater, pročišťovat horko a rodit tekutiny v žaludku) a ruku v ruce nebo následně příčinu takových potíží (doplnění nedostatku Yin případně krve jater, posílení celkové a obranné Qi, vyživení Yin žaludku, harmonizaci jater a žaludku) atd.

Propojenost celého organizmu s sebou zákonitě nese nemožnost nahlížet na určitý symptom jako na izolovaný problém jedné tkáně, jednoho orgánu apod. Signály těla i duše jsou jakýmsi čtecím zařízením a při podrobné znalosti učení TCM terapeuta vedou k cíli odhalení konkrétní příčiny vzniku nežádoucích projevů. Každý typ konstituce člověka s sebou již od narození nese sklon ke vzniku určitých disharmonií. Nesmírně ale záleží na způsobu života a míře znalosti sebe sama. I lidé, kterým nebylo dáno do vínku plnými hrstmi, při vědomí a zodpovědném přístupu ke zdraví a životu, mohou žít naplněný život a dožít se úctyhodných let. Naopak lidé se silnou konstitucí si mohou svým rychlým a zhýralým způsobem života nebo v opačném případě lenivostí a přejídáním svůj čas a kvalitu života velmi zkrátit.

Jakákoli počínající disharmonie v těle je nejprve vyvažována individuálními schopnostmi každého organizmu. V této fázi ji málokdo z Vás postřehne a neprojeví se ani na laboratorních hodnotách sledovaných západní medicínou. Pokud ale přetrvávají příčiny vzniku (strava, stres, životní styl, konstituční slabost...) a s přibývajícím věkem slábne Qi (ženy v 35 letech a muži ve 40 letech mají zhruba polovinu původní Yuan Qi vyčerpánu), začínají se stále častěji objevovat další a další symptomy, ukazující na vyčerpanost, zanesenost, nedovyživenost, neprůchodnost a tím postupné snižování možnosti samoregulace organizmu. Neustálá snaha těla sahat si do rezerv nakonec vede k postupnému vyčerpávání jednotlivých orgánů, Qi, tělních tekutin (Xue, Jin Ye), což se projevuje např. únavou, zhoršením zraku, bolestmi v různých částech těla, častým nachlazením, bolestmi zad při respiračním onemocnění, zvýšením TK, začínajícím poškozením kloubů atd. Těmito prozatím mírnějšími chorobnými projevy opět tělo navenek zjevuje pokračující vnitřní poškození.

Utlumení příznaků léky proti bolesti apod. nezastaví příčinu, pouze na chvilku umlčí signály těla, ale příčina zůstává neodhalena a neřešena.

Např. při akutním respiračním onemocnění projevená bolest zad či pat poukazuje na snahu těla doplnit nedostatek plic z rezerv ledvin, které jsou v tomto případě již také oslabeny.

Posilování celého těla v případě začínajících disharmonií nebo po již projevené nemoci z pohledu TCM znamená podpořit celý organizmus, aby každý jednotlivý orgán mohl přirozeně vykonávat svoji funkci a neoslaboval tak jiné, čímž by docházelo k nechtěnému vykolejení celého soukolí. Ne vždy to nutně musí znamenat pojídání speciálních potravin a doplňků. Často je cestou vysazení nevhodných potravin, které neumožňují regeneraci těla, znemožňují vstřebávání plnohodnotných živin a zanášejí tělo množstvím odpadu. Vhodnou stravou dochází k podpoře doplňování správné Qi , nadbytečnému nevyčerpávání vrozené Qi (Yuan Qi) a jejímu doplňování z čistých přebytků, za předpokladu správného fungování sleziny a žaludku a správného režimu, neboť k ukládání a výživě dochází v noci (Yin část dne) při plnohodnotném spánku. Samozřejmě vhodně zvolená terapie TCM tento proces urychlí a pokud ještě nedošlo k nenapravitelným škodám, podpoří tělo, aby postupně samo zvládlo návrat k maximálně možné harmonizaci a jejímu udržení.

Bez odborné znalosti detailně propracované teorie TCM je jakékoli určování terapie zavádějící.

Pohled na člověka je komplexní, proto nestačí pouhé přenesení již určených západních diagnóz a doporučení „čínské“ terapie.

Podrobná vstupní diagnostika se skládá z dotazování klienta na průběh dosavadního života a případně způsobu již probíhající léčby, zdravotních i psychických potíží, zejména symptomů (projevů „nemoci“), dotazování na všechny části těla a fyziologické funkce, pozorování vnějších projevů na těle včetně jazyka, naslouchání projevům těla a diagnostiky pohmatem, včetně vyšetření pulzu.

Výsledkem této diagnostiky je stanovení celkového obrazu a návrh striktně individuální terapie se zohledněním časových i finančních možností klienta. Pro dosažení požadovaného efektu je nezbytné respektovat pravidla TCM, při akutních projevech je vhodná razantní a intenzivní léčba, po odeznění vrcholků nemoci je prospěšné zaměřit se na její kořen (příčinu), aby se již dále neopakovala. Při chronických potížích je cesta dlouhodobější a intenzitu je možné upravovat dle aktuálního stavu.

Prostředky k nápravě již vzniklé disharmonie jsou především fytoterapie - bylinné směsi sestavené přesně na míru pro každého klienta na základě podrobné diagnostiky dle TCM, ovlivňování akupunkturních bodů a drah různými technikami a neméně důležitá dietetická i režimová doporučení, která často přímo ovlivňují úspěšnost terapie a následné udržení stavu.

„Pravé a tradiční“ nepotřebuje reklamu.

Každá novinka s sebou nutně nese vlnu euforie následovanou zákonitým propadem a potřebou dalších novinek a „forte“ účinků. Nejste z takového počínání unaveni?

Vědomí o propojenosti veškerého dění a respektování zákonitých proměn v čase, včetně harmonického nárůstu a poklesu, bránění stagnací, neprotivení se přirozenosti a nepoškozování svého těla, jsou cestou k udržitelnosti zdraví a dlouhověkosti.

Tradiční čínská medicína a její obdivuhodně propracovaný systém péče o člověka má tak nezastupitelné místo v současné době pro každého z nás.

 


 
© 2016-2020 Michaela Nekovářová