Tradiční čínská medicína TCM BAO - úvod

Hledáte-li alternativní cestu ke zdraví a harmonii těla i duše, nápravu projevů fyzických i mentálních, pak Vám může tradiční čínská medicína nabídnout hlubokou moudrost, učení a praktiky staré více než 3000 let, prověřené v průběhu času nejen v Číně, ale po celém světě mnoha spokojenými klienty. Podle Světové zdravotnické organizace je druhým nejrozšířenějším systémem péče o zdraví na světě.

Přenositelnost dávného a pro nás vzdáleného učení, je možná právě pro svůj jedinečný pohled na vznik disharmonií působením vnějších vlivů (počasí, stravy, prostředí), podrobný popis veškerých dějů v organizmu a jejich zákonitých proměn, které navzdory času zůstávají neměnné a nezbytně se zohledněním individuálního stavu (vrozené konstituci, věku, emocí, způsobu života) i aktuálního místního klimatu. Zatímco v západních zemích neustále vznikají nové diagnózy na základě měřitelných hodnot, přírodní medicína si zachovává pohled skrze symptomy, jejich kombinace a energetické působení. Na základě těchto zjištění a hluboké znalosti propojenosti dějů v těle, má možnost kvalifikovaný terapeut klienta diagnostikovat a individuálně nastavenou terapií projevenou nerovnováhu vyvažovat.

Západní medicína a tradiční čínská medicína jsou dva paralelní světy se zcela jinými pohledy na člověka (jiné obory), jeho potíže, nemoci a stavy. Každý klient má svobodnou volbu výběru nebo možnost kombinace obou metod a tím i kontrolu změn stavu. Spolupráce obou a vzájemný respekt, přes jejich jinakost, by byl ideálním stavem. Neboť stejný cíl, pomoci člověku v jeho nesnázích, mají bezesporu obě metody. Při akutních a vážných stavech je západní medicína bezkonkurenční. Při preventivním působení, chronických onemocnění a případně jako doplňková terapie, jsou postupy tradiční čínské medicíny šetrnější.

Máte-li zájem poznat každý sám sebe skrze přírodní zákonitosti, dozvědět se, jaká je Vaše vrozená konstituce, co pouze Vám prospívá a naopak škodí, proč se již projevily některé nemoci, jak můžete pomoci sami sobě svým každodenním chováním, rozhodováním na své cestě životem o své energii a zdraví, stavu harmonie, pak je TCM pro Vás ta pravá.

Máte-li zájem o preventivní působení a chcete si své zdraví udržet nebo Vás již trápí nemoci akutní i chronické, bolesti, únava, rozladěnost, nespavost, náročné životní období, samota či neuspokojivé partnerské vztahy. V mnoha případech je možné pracovat na úpravě stavu a návratu k vyváženosti nebo alespoň zmírnění obtíží. Čím dříve si člověk uvědomí, že nemusí žít v zajetí svého neuspokojivého života odrážejícího zdraví či nemoc, tím je cesta k harmonii snazší, kratší (a levnější).

Snaha o včasné působení na ještě naplno nerozvinuté nemoci a všímání si signálů těla dříve, než se projeví odchylky v laboratorních hodnotách, je moudrostí čínských mudrců.

„Pramínek zastavíte pouhou dlaní, protrženou přehradu marně budete zastavovat.“

Jedna z možných definic zdraví znamená prožívat dlouhodobě plnohodnotný vyvážený život bez rauše a útěků, bez bolesti a jiných nežádoucích fyzických projevů, schopnost pracovat, relaxovat, učit se, kvalitně spát, udržovat nekonfliktní mezilidské vztahy, schopnost se radovat a zachovávat řád života i dne, být aktivní a činorodý v rámci své přirozenosti, přijímat a trávit potravu, pravidelně se oddávat partnerskému sexu a schopnost se rozmnožovat. Obrazem zdraví je, když tělo je lehké a mysl klidná. Společnou snahou terapeuta s klientem je cesta k maximálně dosažitelnému výsledku stavu rovnováhy a předcházení vzniku jejího výrazného narušení.

Každý z nás je jiný, proto neexistují univerzální pravidla, pravdy a způsob terapie. Pokud poradnu TCM navštíví například 5 klientů s bolestí hlavy, pravděpodobně podstoupí každý jinou terapii a obdrží jiná doporučení. Neboť příčina, intenzita, lokalizace a časový průběh symptomů může být rozličný. Stejně tak je vše stále v pohybu a vzájemně propojeno, a dokud jsme na tomto světě, můžeme chod naší energie a dějů v těle ovlivňovat.

Tradiční čínská medicína Vám poskytne prostřednictvím terapeuta pohled na Vaše otázky, co a proč se s Vaším tělem i duší děje, skrze teorii a praxi diferenciální diagnostiky, principy proměn Yin a Yang, z nich vyplývající učení o 5-ti prvcích (Wu Xing), učení o vnitřních orgánech a jejich vzájemných vztazích, propojenosti vnější a vnitřní, filozofický i fyzický aspekt 3 pokladů a 3 hybných sil (San Bao, San Cai), objasnění vnitřních i vnějších příčin onemocnění (Bing Yin), rozlišení stavu nadbytku či nedostatku (Shi x Xu), přestupu patologických jevů do systému drah (Jing Luo), 6 oddílů (Liu Jing) a prostup přes 4 vrstvy (Si Fen). Neboť odpovědí na způsob života každého z nás je náš aktuální stav, psychická pohoda a fyzické zdraví nebo naše potíže, nemoci a disharmonie v organizmu.

Pohled na člověka je komplexní, proto nestačí pouhé přenesení již určených západních diagnóz a doporučení „čínské“ terapie.

Podrobná vstupní diagnostika je založena na dotazování klienta na průběh dosavadního života a případně způsob již probíhající léčby, zdravotní i psychické potíže, zejména symptomy (projevy „nemoci“), dotazování na všechny části těla a fyziologické funkce, pozorování vnějších projevů na těle včetně jazyka, naslouchání projevům těla a diagnostice pohmatem, včetně vyšetření pulzu. Výsledkem této diagnostiky je stanovení celkového obrazu a návrh striktně individuální terapie se zohledněním časových i finančních možností klienta. Pro dosažení požadovaného efektu je nezbytné respektovat pravidla TCM, při akutních projevech je vhodná razantní a intenzivní léčba, po odeznění vrcholků nemoci je prospěšné zaměřit se na její kořen (příčinu), aby se již dále neopakovala. Při chronických potížích je cesta dlouhodobější a intenzitu je možné upravovat dle aktuálního stavu.

Prostředky k nápravě již vzniklé disharmonie jsou především fytoterapie - bylinné směsi sestavené přesně na míru pro každého klienta na základě podrobné diagnostiky dle TCM, ovlivňování akupunkturních bodů a drah různými technikami a neméně důležitá dietetická i režimová doporučení, která často přímo ovlivňují úspěšnost terapie a následné udržení uspokojivého stavu.

Tato cesta není snadná a vyžaduje aktivní spolupráci člověka, nikoli jen pouhou pasivní odevzdanost.
Všem onemocněním a zcela přirozenému stárnutí zabránit nelze, důležitá je snaha o co nejlepší kondici těla i duše.

Pro mě je TCM pokladem, který mi změnil život, pohled na sebe a osoby v mé blízkosti, věci a děje kolem nás. Dala mi jistotu, pramenící z nezpochybnitelných všude přítomných zákonů přírody a svobodu držet opratě svého života.

Možnost pomoci druhým je dar největší.

 

Michaela Nekovářová

terapeutka TCM

 

„Cesta za poznáním je nekonečná. Na cestě rovné, přímé, jsme i v davu sami. Po cestách klikatých jdeme s těmi pravými a nikdy nejsme sami.“

 

TCM BAO symboly 

Člověk je jednou ze tří hybných sil San Cai (nebesa - člověk - země), jednou ze tří úrovní, na kterých se seskupují věci a jevy vyjádřením existence Qi. Člověka tvoří tři poklady San Bao (duše - Qi - tělo). Snaha o vnímání všude přítomných zákonitostí a propojenosti člověka s vnějšími vlivy, nám umožňuje ovlivňovat kvalitu našeho života ve všech jeho aspektech. Tradiční čínská medicína je pro člověka pokladem.

Qi můžeme usměrnit, doplnit, rozhýbat..., ale nikdy ne obelhat.

 


 
© 2016-2020 Michaela Nekovářová